Trwa ładowanie...

Regulamin

 1. Definicje
 1. Najemca lub Klient– osoba, która zawarła umowę najmu Pojazdu Kempingowego
  Wynajmujący – adVANture Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Wzgórze Bernadowo 175, 81-583, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777552, NIP: 586-234-27-93, REGON: 382867786
  Przedmiot Najmu lub Pojazd lub Samochód – pojazd należący do Wynajmującego,
  Umowa – dokument potwierdzający najem podpisany przez obie strony: Najemcę oraz Wynajmującego,
  Kwoty występujące w Regulaminie Najmu – są kwotami brutto.
 1. Wymagania wobec najemcy
 1. Minimalny wiek kierowcy to 21 lat, kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B od minimum dwóch lat.
 2. Podróż Pojazdem poza Polskę wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego, w razie wyjazdu poza granice Polski bez uzyskania takiej zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za pojazd
 3. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
 4. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego (tylko w przypadku podróży zagranicznych) i kompletu kluczy, przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww. dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
 5. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu osobom trzecim.
 1. Rezerwacja, odstąpienie od umowy oraz płatności
 1. Rezerwacji pojazdu kempingowego można dokonać drogą elektroniczną, mailowo lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja zostaje dokonana po otrzymaniu zadatku w wysokości 30% kwoty najmu (nie dotyczy rezerwacji przez portal airbnb.com)
 3. Do ceny najmu doliczana jest stała kwota 150zł – opłata administracyjna.
 4. Pozostała cześć opłaty musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu odbioru samochodu.
 5. W dniu wynajmu pobierane jest zabezpieczenie w wysokości 1000 zł
 6. Zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu kempingowego,
 7. W przypadku odstąpienia przez klienta od Umowy po wpłacie zadatku Najemca zostanie obciążony przez Wynajmującego kosztami odstępnego w wysokości:
  1. 25% wpłaconej kwoty zadatku w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 30 dni od daty wynajmu.
  2. 50% wpłaconej kwoty zadatku w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 14 dni od daty wynajmu.
  3. 100 % wpłaconej kwoty zadatku w przypadku odstąpienia w okresie równym lub mniejszym niż 14 przed odbiorem samochodu.
 8. Odstąpienie od Umowy musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
 9. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu tj. koszty paliwa, opłaty za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.
 10. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny paliwa plus 50 zł opłata za usługę.
 11. W przypadku zdania samochodu po upływie terminu, o którym mowa w umowie najmu, bez uzgodnienia z Wynajmującym Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości czterokrotności dziennego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę po upływie terminu zdania pojazdu. Doba rozpoczyna się o północy.
 12. Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu
 1. Ograniczenia w użytkowaniu
 1. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych używek.
 2. Zabronione jest korzystanie z e-papierosów w Pojeździe.
 3. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się samochodem, gdy zbiornik gazu jest otwarty
 5. Zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych.
 1. Przekazanie oraz zwrot samochodu
 1. Pojazd wydawany jest Najemcy po podpisaniu Umowy najmu i zapłacie wynagrodzenia oraz kaucji.
 2. Wydanie i odbiór samochodu następują w ustalonych godzinach w przedziale 10:00 – 18:00 – wydanie poza tymi godzinami jest możliwe za dodatkową opłatą 150zł
 3. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.
 4. Samochód wydawany jest Najemcy czysty wewnątrz i na zewnątrz, i w takim stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu.
 5. W przypadku zwrócenia samochodu brudnego wewnątrz Wynajmujący naliczy opłatę za sprzątanie w wysokości 200zł.
 6. Przed przekazaniem Pojazdu klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego lub osoby go reprezentującej. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
 7. W momencie zwrotu Pojazdu, w przypadku braku zastrzeżeń co do stanu pojazdu Najemcy zwracana jest kaucja w całości