Trwa ładowanie...

Regulamin

 1. Definicje
 1. Najemca lub Klient– osoba, która zawarła umowę najmu Pojazdu
  Wynajmujący – adVANture Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Wzgórze Bernadowo 175, 81-583, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777552, NIP: 586-234-27-93, REGON: 382867786
  Przedmiot Najmu lub Pojazd lub Samochód – pojazd należący do Wynajmującego,
  Umowa – dokument potwierdzający najem podpisany przez obie strony: Najemcę oraz Wynajmującego,
  Kwoty występujące w Regulaminie Najmu – są kwotami brutto.
 1. Wymagania wobec najemcy
 1. Minimalny wiek kierowcy to 21 lat, kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B od minimum dwóch lat.
 2. Podróż Pojazdem poza Polskę wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego, w razie wyjazdu poza granice Polski bez uzyskania takiej zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za pojazd. Wyjazd do niektórych krajów może wymagać dodatkowej opłaty związanej z wykupem polisy assistance.
 3. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W szczególności poziom oleju silnikowego i płynu chłodniczego.
 4. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego (tylko w przypadku podróży zagranicznych) i kompletu kluczy, przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww. dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
 5. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu osobom trzecim.
 1. Rezerwacja, odstąpienie od umowy oraz płatności
 1. Rezerwacji pojazdu kempingowego można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu roomadmin lub witryny Slowhop.com
 2. Rezerwacja zostaje dokonana po otrzymaniu zadatku w wysokości 33% kwoty najmu.
 3. Do ceny najmu doliczana jest stała kwota 150zł – opłata serwisowa, obejmująca: uzupełnienie kanistrów z wodą, sprzątanie, mycie, wymianę pościeli, wymianę butli lub kartuszy z gazem, dowóz kampera w obrębie Warszawy, ozonowanie
 4. Pozostała cześć opłaty musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu odbioru samochodu.
 5. Kaucja w wysokości 1000 zł musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu odbioru.
 6. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu kempingowego,
 7. W przypadku odstąpienia przez klienta od Wynajmu po wpłacie zadatku Wynajmujący ma prawo do zatrzymania zadatku.
 8. W przypadku rezygnacji z Wynajmu w okresie krótszym niż 14 dni od Wynajmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za Wynajem.
 9. Odstąpienie od Umowy musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
 10. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu tj. koszty paliwa, opłaty za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.
 11. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny paliwa plus 50 zł opłata za usługę.
 12. W przypadku zdania samochodu po upływie terminu, o którym mowa w umowie najmu, bez uzgodnienia z Wynajmującym Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości czterokrotności dziennego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę po upływie terminu zdania pojazdu. Doba rozpoczyna się o północy.
 13. Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu
 1. Ograniczenia w użytkowaniu
 1. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych używek.
 2. Zabronione jest korzystanie z e-papierosów w Pojeździe.
 3. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się samochodem, gdy zbiornik gazu jest otwarty
 5. Zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych.
 1. Przekazanie oraz zwrot samochodu
 1. Pojazd wydawany jest Najemcy po podpisaniu Umowy najmu i zapłacie wynagrodzenia oraz kaucji.
 2. Pojazd wynajmowany jest na pełne doby (tzn., jeśli odbiór nastąpił o godzinie 14:00 zwrot również powinien nastąpić o 14:00)
 3. Wydanie i odbiór samochodu następują w ustalonych godzinach w przedziale 10:00 – 18:00 – wydanie poza tymi godzinami jest możliwe za dodatkową opłatą 150zł
 4. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.
 5. Samochód wydawany jest Najemcy czysty wewnątrz i na zewnątrz, i w takim stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu.
 6. W przypadku zwrócenia samochodu brudnego wewnątrz Wynajmujący naliczy opłatę za sprzątanie w wysokości 200zł.
 7. Przed przekazaniem Pojazdu klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego lub osoby go reprezentującej. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
 8. W momencie zwrotu Pojazdu, w przypadku braku zastrzeżeń co do stanu pojazdu Najemcy zwracana jest kaucja
 1. Procedura Reklamacji
 1. Każdy Najemca ma prawo wniesienia reklamacji
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej – listem poleconym lub e-mailem
 3. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć mailowo na adres: kontakt@advanture.pl lub listem na adres Wzgórze Bernadowo 175 81-583 Gdynia
 5. Termin przysługujący na złożenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych, od dnia zwrotu Pojazdu.
  1. dane Najemcy
  2. termin wynajmu,
  3. powód reklamacji,
  4. opis zagadnienia reklamowanego.
 6. Advanture Sp. z o.o rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia skutecznego jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Wynajmujący powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji